Żeglarz jachtowy to pierwszy, najbardziej podstawowy stopień żeglarski, jaki można uzyskać w Polsce. Mimo, że dostępność do szkoleń i egzaminów z roku na rok staje coraz większa, łatwo można na szlaku odróżnić osoby posiadające patent żeglarza jachtowego od tych bez takowego. Jednak patent to nie tylko poświadczenie umiejętności i uprawnień. Sport ten jest wielce otwarty, dla niektórych to regaty, dla innych turystyka, jeszcze inni żeglują by pokonywać swoje słabości, dla każdego jednak jest wyjątkowym czasem, spędzonym na wymagającym balansie na granicy dwóch żywiołów. Wymagającym, bo ten bezpośredni kontakt z wiatrem i wodą, to faktycznie próba ujarzmienia tych sił. Dla każdego kto tego spróbował, szanuje żeglarskie prawa, kulturę i etykę, patent to przepustka do świata braci żeglarskiej, tak surowej i tak tolerancyjnej jak samo żeglarstwo. 

 

Szkoła żeglarstwa WIND HUNTER organizuje szkolenia na patent żeglarza jachtowego w kilku wariantach:
Intensywne        - W kilka dni w tygodniu, a dla grup (minimum 3 osoby) możliwość organizacji kursu poza terminami wymienionymi w ofercie
Weekendowe     - Trwające 5 weekendów, szkolenia od marca do listopada.
Indywidualne     - Osoba / osoby przechodzące kurs + instruktor. Terminy i godziny szkolenia do ustalenia indywidualnie.
Na Mazurach     - Wyjazd na Mazury, zakończony egzaminem i uzyskaniem stopnia

Egzamin zamawiamy po każdym kursie, nie ma więc potrzeby umawiania się osobno na inne terminy, lub miejsca egzaminów. Komisja Egzaminacyjna przyjeżdża na miejsce szkolenia, a egzamin przeprowadzany jest każdorazowo według wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki na sprzęcie przez nas udostępnionym.

WYMAGANIA DO UZYSKANIA STOPNIA:

- ukończenie 14. roku życia
- zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności.

UPRAWNIENIA:

- prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
- prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

 

ZAKRES WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH:
1. Wiedza teoretyczna:
1) budowa jachtów, w tym:
a) zasady obsługi instalacji jachtowych,
b) obsługa silnika jachtowego;

2) teoria żeglowania, w tym:
a) kursy jachtu względem wiatru,
b) wiatr rzeczywisty i pozorny,
c) praca żagli oraz działanie steru,
d) siły działające na jacht,
e) stateczność jachtu,
f) żegluga w trudnych warunkach pogodowych;

3) zasady eksploatacji oraz manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku;

4) podstawy locji, w tym:
a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
b) mapy i przewodniki,
c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;

5) wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
d) ratowanie człowieka za burtą,
e) udzielanie pierwszej pomocy,
f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
g) sztrandowanie;

6) wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
a) skala prędkości wiatru,
b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
c) komunikaty meteorologiczne;

7) pomoce nawigacyjne;

8) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;

9) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych;

10) etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.

2. Umiejętności praktyczne:

1) manewry pod żaglami w zakresie:

a) optymalnego doboru żagli do panujących warunków,
b) prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,

c) sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od
boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”;

2) manewry jachtem żaglowym na silniku w zakresie:
a) kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
b) umiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z innym jachtem,
c) alarm „człowiek za burtą”;

3) kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie
do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht;

4) praca w charakterze członka załogi:
a) wykonywanie poleceń prowadzącego jacht,
b) odpowiadanie na komendy,
c) zachowanie się w czasie alarmu „człowiek za burtą”;

5) prace bosmańskie:
a) umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich,
b) podstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych.


węzeł płaski

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account