Regulamin Kursu WIND HUNTER

Regulamin Kursu WIND HUNTER („Regulamin”) dotyczy każdego kursu żeglarskiego oraz motorowodnego organizowanego przez WIND HUNTER („Kurs”).

 1. Organizatorem kursu  WIND HUNTER („Organizator”) jest Maritime Masters Sebastian Juzeluk
 2. Uczestnik kursu („Uczestnik”) ma prawo brać udział w zorganizowanych zajęciach żeglarskich oraz korzystać ze sprzętu przeznaczonego do nauki na kursie pod opieką instruktora.
 3. Uczestnik ma prawo do korzystania z dodatkowych pomocy naukowych firmy.
 4. Maksymalna ilość osób na jachcie na Kursach weekendowych to 5 osób oraz instruktor.
 5. Maksymalna ilość osób na jachcie na Kursach wieczorowych to 4 osoby oraz instruktor.
 6. Maksymalna ilość osób na jachcie na Kursach intensywnych to 4 osoby oraz instruktor.
 7. Kursy przeprowadzane są na jachtach typu Raptor 27, Tango 730, Focus 650, Omega, Nefryt,  Balt Armor 23.
 8. Organizator nie zapewnia wyżywienia ani dojazdu na i z miejsca Kursu.
 9. W każdym dniu Kursu trwającym 8 godzin lub dłużej, zależnie od ostatecznej decyzji instruktora, przewidziano min. 15 minutową przerwę na “drugie śniadanie”. Możliwe są też przerwy techniczne wynikające z ewentualnych bieżących potrzeb lub warunków pogodowych. O przerwach tych decyduje instruktor.
 10. Uczestnik zobowiązany jest do użytkowania przekazanego do jego dyspozycji sprzętu rekreacyjno-sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu i utrzymania porządku na jachtach oraz na terenie miejsca, w którym Kurs jest realizowany. Dotyczy to również klaru portowego.
 11. Uczestnik jest zobowiązany w trakcie całego Kursu podporządkować się poleceniom instruktorów w zakresie sportów wodnych, nauki żeglarstwa, obyczajów żeglarskich, jak i zasad zachowania bezpieczeństwa na wodzie i w portach, czyli na przykład w przypadku polecenia założenia kamizelek ratunkowych.
 12. Uczestnik jest również zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania regulaminów przystani i portów, w których się znajduje.
 13. Podczas Kursu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających oraz zakaz przebywania pod wpływem tych środków na terenie przystani i na jachtach. W przypadku podejrzenia, że uczestnik jest pod wpływem takich środków, instruktor ma prawo odmówić dopuszczenia uczestnika do udziału w zajęciach oraz powiadomić o tym fakcie władze ośrodka.
 14. Poważne naruszenie zasad, a w szczególności sprowadzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników grozi wydaleniem z pojedynczych zajęć, a w przypadkach szczególnych z całego kursu bez zwrotu kosztów za niewykorzystane zajęcia.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, dokumenty, pieniądze oraz inne rzeczy zagubione lub uszkodzone przez Uczestnika podczas trwania Kursu.
 16. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie Kursu Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
 17. Uczestnik ma prawo do “odrobienia” nieobecności na zajęciach po konsultacji z biurem i za zgodą Kierownika Szkolenia, tylko gdy na innym kursie pozostały wolne miejsca. Odrabianie nieobecności na takich warunkach nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą.
 18. W przypadku potrzeby odrobienia nieobecności w innych godzinach i w innych dniach niż regularne kursy WIND HUNTER (dostępne na stronie wind-hunter.pl) lub gdy brak jest wolnych miejsc na innych Kursach, konieczne jest uiszczenie dodatkowej opłaty za takie zajęcia.
 19. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy prawa, przepisy lokalne, później dobrej praktyki żeglarskiej i na końcu etykiety oraz zwyczajów żeglarskich.
 20. Kierownik Kursu jest osobą wyznaczoną przez Organizatora do sprawowania kontroli nad przebiegiem każdego Kursu oraz planowania zajęć w zależności od warunków atmosferycznych, prawnych oraz możliwości, liczebności i kondycji załóg.
 21. Kierownik Kursu, instruktor ani WIND HUNTER nie ponoszą odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu wynikające z nieprawidłowego ubioru podczas zajęć, nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa na jachcie lub w porcie lub z ich zaniechania.

 

Call Now Button