ZGŁOSZENIE NA KURS STERNIKA MOTOROWODNEGO

Uwaga! Przed zgłoszeniem udziału Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Warunkami Uczestnictwa oraz Regulaminem Kursu.

Warunki Uczestnictwa

 WARUNKI UCZESTNICTWA
I. ZAWARCIE UMOWY
1. Organizatorem kursów motorowodnych WIND HUNTER (dalej: Kurs) jest Maritime Masters Sebastian Juzeluk (dalej: Organizator) z siedzibą: w Gdańsku, ul. Seweryna Goszczyńskiego 22/17, 80-134 Gdańsk , REGON 527922102, NIP 583-350-25-96.
2. Przed zgłoszeniem udziału w Kursie, pełnoletni Uczestnik lub jego opiekun prawny (w przypadku uczestnika małoletniego) jest zobowiązany zapoznać się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa oraz Regulaminem kursów motorowodnych, stanowiącymi integralną część Umowy.
3. Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego stanowi Umowę pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem Kursu, zwanym dalej Uczestnikiem, a także jest równoznaczne z akceptacją Warunków Uczestnictwa oraz Regulaminu Obozu.
4. Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty zgodnie z warunkami płatności poniżej, powoduje umieszczenie Uczestnika na liście Kursu.
II. OPŁATY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Całkowita należność wynosi 800,00 PLN (słownie: osiemset zł 00/100) z czego:
2. I część należności o wartości 550,00 PLN obejmuje przeprowadzenie Kursu szkoleniowego oraz obsługę administracyjną, natomiast
3. II cześć należności o wartości 250,00 PLN obejmuje przeprowadzenie egzaminu na patent Sternika Motorowodnego.
4. Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty należności, przelewem na rachunek bankowy nr 59 1140 2004 0000 3402 8465 6954 bądź gotówką, w następujących terminach:
I część należności 550,00 do 7 dni od zawarcia Umowy (wypełnienia Formularza zgłoszeniowego) nie później jednak niż data rozpoczęcia Kursu
II część należności 250,00 najpóźniej w dniu egzaminu
5. Tytuł przelewu powinien zawierać dane, które pozwolą jednoznacznie określić, kogo i czego dotyczy wpłata (tj. imię i nazwisko Uczestnika; rodzaj oraz termin kursu).
6. W przypadku płatności przelewem, za dzień zapłaty uważa się wpływ środków na w/w rachunek bankowy.
7. Brak zapłaty w terminach wskazanych w pkt.2 jest równoznaczna ze skreśleniem Uczestnika z listy Kursu na zasadzie rezygnacji z winy Uczestnika.
8. Opłaty związane z rezygnacją Uczestnika z udziału w Kursie określono w ust. V Rezygnacja.
9. W przypadku odwołania Kursu z powodu braku minimalnej liczby uczestników, wpłacone przez Uczestnika środki zwracane są w całości, w terminie maksymalnie 14 dni licząc od dnia uzgodnienia formy ich zwrotu.
10. Za zmianę terminu Kursu w okresie 7 dni przed jego rozpoczęciem, Organizator pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt zł 00/100). Wpłaty należy dokonać na wyżej wskazany rachunek bankowy lub gotówką.
11. Organizator może odstąpić od pobierania wyżej określonej opłaty manipulacyjnej, pod warunkiem zapewnienia przez Uczestnika osoby, która zajmie jego miejsce. Osoba zajmująca miejsce Uczestnika jest zobowiązana do podania w Formularzu zgłoszeniowym informacji o osobie, której miejsce zajmuje.
12. Niewykorzystanie przez Uczestnika, z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za Kurs lub żądania zwrotu należności.
III. WARUNKI OGÓLNE
1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie przez Organizatora Kursu szkoleniowego wraz z egzaminem na stopień Sternika Motorowodnego, w terminie wskazanym przez Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu w przypadku gdy liczba uczestników szkolenia nie osiągnie minimum 2 osób.
W takim przypadku, Strony uzgodnią w formie telefonicznej bądź e-mailowej sposób dalszego postępowania, czyli zmianę terminu (bezpłatnie) bądź zwrot środków.
3. Zmiana terminów nie wymaga wypełniania kolejnego Formularza zgłoszeniowego.
4. Zakwaterowanie, wyżywienie oraz transport do miejsca, w którym odbywa się Kurs, nie stanowi przedmiotu niniejszej Umowy, Uczestnik zapewnia je we własnym zakresie.
IV. OŚWIADCZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator oświadcza, że:
• posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie, do należytego przeprowadzenia szkolenia objętego przedmiotem Umowy ;
• zapewni kompetentną, doświadczona kadrę szkoleniową z odpowiednimi uprawnieniami, zdolną do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy;
• zapewni miejsce niezbędne do przeprowadzenia części teoretycznej szkolenia oraz szkoleniową łódź motorową spełniającą wymogi egzaminacyjne;
• dołoży wszelkich starań, aby rzetelnie przygotować Uczestnika do zdania egzaminu, oraz uzyskania stopnia Sternika Motorowodnego zgodnie ze standardami MSiT;
• jako podmiot uprawniony przeprowadzi egzamin na stopień Sternika Motorowodnego zgodnie ze standardami MSiT;
2. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba, że jest ono spowodowane wyłącznie:
• działaniem lub zaniechaniem Uczestnika;
• działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług stanowiących przedmiot Umowy,
• jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć;
• siłą wyższą.
3. Uczestnik oświadcza, że:
• dane podane w Formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym;
• przed zawarciem niniejszej Umowy zapoznał się z Regulaminem kursu motorowodnego i bezwzględnie zobowiązuje się do stosowania postanowień w nim zawartych, zwłaszcza w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz zachowania szeroko pojętej trzeźwości w czasie zajęć;
4. Uczestnik odpowiada materialnie za szkody powstałe z jego winy, zwłaszcza powstałe wskutek nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, po spożyciu alkoholu lub/i zażyciu środków odurzających a także za szkody powstałe z umyślnego działania.
V. REZYGNACJA
1. Rezygnacja z udziału w Kursie może nastąpić wyłącznie w formie e-mailowej.
2. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w Kursie lub jeżeli nie rozpocznie Kursu z powodów niezależnych od Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo zachowania kwoty 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt zł 00/100) z tytułu częściowego wykonania Umowy (tj. pokrycie kosztów poniesionych w związku z dokonanymi przygotowaniami do zorganizowania Kursu, w tym obsługa administracyjna).
3. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z Kursu bez ponoszenia kosztów, jedynie, gdy wskaże osobę, która zajmie jego miejsce oraz przejmie obowiązki wynikające z tej Umowy.
Osoba zajmująca miejsce Uczestnika jest zobowiązana do podania w Formularzu zgłoszeniowym informacji o osobie, której miejsce zajmuje.
4. W takim przypadku, zwrot wpłaconych przez Uczestnika kwot nastąpi w ciągu 14 dni, od wpływu na rachunek bankowy Organizatora zapłaty za udział w Kursie osoby zajmującej miejsce Uczestnika.
VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
2. Uczestnik oświadcza, że dane osobowe podane w Formularzu zgłoszeniowym, który wraz z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa oraz Regulaminem kursu motorowodnego stanowi „Umowę o uczestnictwo w kursie szkoleniowym na stopień Sternika Motorowodnego wraz z egzaminem ”, są zgodne ze stanem faktycznym, oraz, że wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu zawarcia w/w Umowy.
3. Uczestnik oświadcza również, że ma świadomość, iż podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, oraz że zgoda może być cofnięta w każdym czasie, jednak brak ich podania lub brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie zgody skutkują brakiem możliwości realizacji celów wymienionych w ust.VI pkt 2.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
2. Spory zaistniałe w wyniku wykonania Umowy, Strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia, przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Wybierz Kurs? Sam Egzamin? Najlepiej obydwa na raz!

Wybierz termin kursu

Oświadczenie

Regulamin Kursu

Regulamin szkolenia motorowodnego
1.Organizatorem zajęć motorowodnych  WIND HUNTER  jest Maritime Masters Sebastian Juzeluk  z siedzibą przy  ul. Seweryna Goszczyńskiego 22/17, 80-134 Gdańsk,  REGON 527922102, NIP 583-350-25-96.
2. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie kursu, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu wpłaconych środków za niewykorzystane zajęcia.
3. Uczestnik szkolenia ma prawo brać udział w zorganizowanych zajęciach motorowodnych oraz korzystać ze sprzętu motorowodnego pod opieką instruktora.
4. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest podporządkować się poleceniom instruktorów w zakresie sportów motorowodnych, nauki prowadzenia łodzi motorowych, dobrych obyczajów jak i zasad zachowania bezpieczeństwa na wodzie, zwłaszcza w przypadku polecenia założenia kamizelek ratunkowych.
5. Uczestnicy zobowiązani są do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu rekreacyjno – sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu i utrzymania porządku na łodzi motorowej oraz terenie miejsca szkolenia. Dotyczy to również klaru portowego.
6. Podczas kursu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających oraz zakaz przebywania pod wpływem tych środków na łodzi motorowej a także na terenie przystani.
7. Poważne naruszenie zasad, a w szczególności sprowadzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników grozi wydaleniem z pojedynczych zajęć, a w przypadkach szczególnych z całego szkolenia bez zwrotu kosztów za niewykorzystane zajęcia.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, dokumenty, pieniądze oraz inne rzeczy zagubione lub uszkodzone przez Uczestnika podczas trwania szkolenia.
9. Uczestnik ma prawo do korzystania z dodatkowych pomocy naukowych firmy.
10. Maksymalna ilość osób na łodzi motorowej podczas kursu szkoleniowego wynosi 5 osób + instruktor.
11. Kursy przeprowadzane są na łodzi motorowej typu RIB lub ALBIN 25.
12. Organizator nie zapewnia wyżywienia ani dojazdu na i z miejsca szkolenia.
13. W każdym szkoleniu trwającym 8 godzin lub dłużej, zależnie od ostatecznej decyzji instruktora, przewidziano 15-to minutową przerwę na “drugie śniadanie”.
14. Kierownik Kursu jest osobą wyznaczoną do sprawowania kontroli nad przebiegiem każdego kursu oraz planowania zajęć w zależności od warunków atmosferycznych, prawnych oraz możliwości, liczebności i kondycji załóg.
15. Kierownik Kursu ani Organizator, nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu wynikające z nieprawidłowego ubioru podczas zajęć, nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa na jachcie lub w porcie lub z ich zaniechania.
16. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w pierwszej kolejności przepisy prawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zobacz jak przetwarzamy Twoje dane tutaj.

Call Now Button