ZGŁOSZENIE NA WĘDROWNY OBÓZ ŻEGLARSKI

WARUNKI UCZESTNICTWA

I. ZAWARCIE UMOWY
1. Organizatorem oraz podmiotem odpowiedzialnym za realizację obozu jest WIND HUNTER Sp. z o.o.
2. Przed zgłoszeniem udziału w obozie pełnoletni uczestnik obozu lub opiekun prawny (w przypadku uczestnika małoletniego) jest zobowiązany zapoznać się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa (WU) oraz Regulaminem Obozu (RO), stanowiącymi integralną część Umowy.
3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi Umowę pomiędzy WIND HUNTER, zwanym dalej Organizatorem, a uczestnikiem obozu, zwanym dalej Uczestnikiem, a także jest równoznaczne z akceptacją Warunków Uczestnictwa oraz Regulaminu Obozu.
4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty zgodnie z warunkami płatności poniżej, powoduje umieszczenie Uczestnika na liście obozu.
II. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Termin oraz cena obozu (w zależności od wybranego wariantu) dostępne są adresem
https: //wind-hunter.pl/obozy-zeglarskie/.
2. Należność za udział w obozie należy wpłacić w następujących terminach:
• 600 PLN – zaliczka płatna w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy,
• pozostała kwota płatna najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem obozu.
3. Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Organizatora.
Tytuł przelewu powinien zawierać dane, które pozwolą jednoznacznie określić, kogo i czego dotyczy wpłata (tj. imię i nazwisko Uczestnika; obóz, termin i dopisek „zaliczka” lub „pozostała kwota”).
4. W przypadku płatności przelewem, za dzień zapłaty uważa się wpływ środków na w/w rachunek bankowy.
5. Brak zapłaty w terminach wskazanych w ust.1 jest równoznaczna ze skreśleniem Uczestnika z listy obozu na zasadzie rezygnacji z winy Uczestnika.
6. Niewykorzystanie przez Uczestnika, z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za obóz lub żądania zwrotu należności.
III. WARUNKI OGÓLNE
1. Reguła obozu: obóz wędrowny.
2. Zakwaterowanie: na jachcie 5-7 osobowym. Każdy z uczestników ma do dyspozycji miejsce do spania (koja) oraz do przechowywania rzeczy osobistych.
3. Wyżywienie: koszt wyżywienia zawarty jest w cenie obozu. Posiłki przygotowywane są wspólnie przez załogę, pod czujnym okiem instruktora/wychowawcy.
4. Kadra: Organizator zapewnia wykwalifikowaną oraz doświadczoną kadrę. Licencjonowani instruktorzy z uprawnieniami wychowawców kolonijnych.
5. Bezpieczeństwo: każdy jacht wyposażony jest w standardowe środki bezpieczeństwa (m.in. kamizelki ratunkowe). Ponadto bogato wyposażona apteczka, ratownik WOPR.
6. Ekwipunek: każdy z uczestników otrzyma informację e-mailową z listą rzeczy, które będą przydatne podczas rejsu. Pakując rzeczy należy przyjąć podejście praktyczne. Biorąc pod uwagę ograniczoną ilość miejsca na jachcie pakujemy rzeczy w plecak bez stelaża, worek żeglarski lub miękką torbę.
IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi prawidłowo wypełnioną Kartę kwalifikacyjną w dniu rozpoczęcia obozu.
2. Uczestnik powinien posiadać ważny dokument tożsamości (legitymacja szkolna lub studencka, dowód osobisty, paszport).
3. Uczestnik zobowiązany jest w trakcie trwania obozu do podporządkowania się wszelkim wskazówkom i zaleceniom przedstawicieli Organizatora i osób odpowiedzialnych za realizację obozu.
4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów i regulaminów dotyczących organizacji życia i bezpieczeństwa obowiązujących na obozie.
5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec Organizatora za szkody wyrządzone z winy Uczestnika.
6. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika przepisów i regulaminów obowiązujących na obozie, Organizator może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, oraz ·dyscyplinarnie usunąć Uczestnika z obozu. Wszelkie koszty związane z taką sytuacją ponosi
Uczestnik.
V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba, że jest ono spowodowane wyłącznie:
• działaniem lub zaniechaniem Uczestnika;
• działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie,
• jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć;
• siłą wyższą.
2. Jeżeli w trakcie imprezy Uczestnik stwierdza wadliwe wykonywanie Umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie rzeczy osobistych, w tym sprzętu elektronicznego, będącego własnością Uczestnika lub jego rodzica /opiekuna.
VI. UBEZPIECZENIE
1. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW wszystkim uczestnikom obozu.
2. Uczestnik nie jest ubezpieczony przez Organizatora w zakresie kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. Ubezpieczenie takie Uczestnik może zawrzeć z wybranym przez siebie ubezpieczycielem na własną rękę.
VII. REKLAMACJE
1. W przypadku niewykonania, lub nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo do reklamacji.
2. Reklamacje należy składać na piśmie w ciągu 30 dni od zakończenia obozu. Organizator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia pisemnej odpowiedzi w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
VIII. REZYGNACJA
1. Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej / e-mailowej.
2. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w obozie lub jeżeli nie rozpocznie obozu z powodów niezależnych od Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo zachowania wpłaconej zaliczki, na pokrycie kosztów poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania obozu.
3. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z obozu bez ponoszenia kosztów, jedynie, gdy wskaże osobę, która zajmie jego miejsce oraz przejmie obowiązki wynikające z tej Umowy.
4. W takim przypadku zwrot wpłaconych przez Uczestnika kwot nastąpi w ciągu 7 dni od wpływu na
rachunek bankowy Organizatora zapłaty za udział w obozie osoby zajmującej miejsce Uczestnika.
IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
2. Uczestnik oświadcza, że dane osobowe podane w Formularzu Zgłoszeniowym, który wraz z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa oraz Regulaminem Obozu stanowi „Umowę o uczestnictwo w wędrownym obozie Żeglarskim”, są zgodne ze stanem faktycznym, oraz, że wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu zawarcia w/w Umowy.
3. Uczestnik oświadcza również, że ma świadomość, iż podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, oraz że zgoda może być cofnięta w każdym czasie, jednak brak ich podania lub brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie zgody skutkują brakiem możliwości realizacji celów wymienionych w ust. IX pkt 2.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wizerunek Uczestników imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony przez
Organizatora do celów dokumentacyjnych, szkoleniowych lub reklamowych. Podpisując Umowę, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie bez wynagrodzenia materiałów zawierających jego wizerunek, pod warunkiem, że zostały one zarejestrowane podczas imprezy.
2. W sprawach nieuregulowanych Warunkami Uczestnictwa mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
3. Spory zaistniałe w wyniku wykonania niniejszej umowy, strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia, przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

REGULAMIN OBOZÓW

1. Regulamin Obozu stanowi załącznik do Formularza zgłoszeniowego. Wypełnienie oraz dostarczenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje bezwzględnie wszystkich Uczestników.
3. Jeśli Uczestnikiem obozu jest osoba małoletnia, wówczas zapoznanie oraz wytłumaczenie zasad zachowania oraz obowiązków zawartych w niniejszym Regulaminie spoczywa na opiekunie prawnym.
4. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia kompletu dokumentów (tj. Formularz zgłoszeniowy, Kartę kwalifikacyjną, Oświadczenie o odbiorze dziecka oraz zgodę RODO) najpóźniej w pierwszym dniu obozu. Dokumenty powinny być zaopatrzone w datę oraz podpis Uczestnika bądź jego opiekuna prawnego.
5. Uczestnik obozu zobowiązany jest do podania (na Karcie kwalifikacyjnej) wszelkich informacji dotyczących posiadanych chorób lub schorzeń, które mogą zakłócić przebieg obozu, lub które stanowią potencjalne zagrożenie zdrowia i życia Uczestnika. W takich wypadkach zalecana jest konsultacja medyczna oraz posiadanie indywidualnego zestawu leków.
6. Dojazdy odbywają się na własny koszt i odpowiedzialność Uczestnika obozu.
7. Uczestnicy obozu zobowiązani są do posiadania dokumentów tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty bądź paszport).
8. Uczestnicy obozu powinni posiadać odpowiedni ubiór m.in. kurtkę przeciwdeszczową oraz odpowiednie obuwie o miękkiej, niezostawiającej śladów podeszwie (np. trampki). Obuwie powinno zapewniać bezpieczeństwo podczas poruszania się po jachcie (zwłaszcza na mokrych powierzchniach) jednocześnie nie powinno w żaden sposób niszczyć pokładu jachtu (np. zostawiając trwałe ślady gumy czy zarysowania).Zabrania się wchodzenia na pokład w butach ciężkich (np. glanach) i o twardej podeszwie (np. szpilki itp.)
9. Z uwagi na ograniczona pojemność akumulatora obowiązuje bezwzględny zakaz ładowania baterii urządzeń elektronicznych (m.in. w telefonów komórkowych).
Ładowanie baterii jest możliwe jedynie podczas postoju w porcie, pod warunkiem, że akumulator został podpięty do zewnętrznego źródła energii elektrycznej.
10. Obowiązuje nakaz posłuszeństwa wobec kadry obozu, tj. instruktorów oraz kierownika obozu.
11. Obowiązuje zakaz oddalania się z obozu bez wiedzy i pozwolenia instruktora lub kierownika obozu.
12. Uczestnicy oraz opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań.
13. Wszystkich Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i picia napojów alkoholowych oraz stosowania jakichkolwiek używek czy środków odurzających.
14. Uczestnik obozu jest odpowiedzialny za wyrządzone przez siebie szkody materialne oraz zobowiązany do ich natychmiastowego naprawienia bądź finansowego zadośćuczynienia wobec poszkodowanego.
15. W przypadkach naruszeń ustaleń niniejszego regulaminu oraz zasad dobrego wychowania stosuje się odpowiednio karę nagany oraz wydalenia z obozu. W przypadkach ciężkiego naruszenia norm obyczajowych oraz czynów wymierzonych w mienie, zdrowie i życie poza wydaleniem z obozu powiadamia się Policję.
16. Zauważone nieprawidłowości, a także wszelkie uwagi bądź skargi powinny być niezwłocznie zgłaszane instruktorom lub kierownikowi obozu.
17. Ostateczna interpretacja i zmiana regulaminu należy do kierownika obozu.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest firma WIND HUNTER Sp.zo.o z siedzibą: 11-420 Wilczyny 7, wpisana do KRS –  pod nr 0000721107, posiadająca REGON 36958369400000 oraz NIP 9571102359;
2. Z przedstawicielem administratora danych można się skontaktować poprzez e-mail: biuro@wind-hunter.pl oraz pod numerem tel.: 889 651 238;
3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie, jaki obejmuje dobrowolnie wyrażona zgoda;
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie wycofana w zakresie i celu, w jakim została wyrażona, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne do realizacji celów w niej wymienionych;
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie;
8. Odbiorcą danych osobowych jest administrator oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
9. Przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku do WIND HUNTER Sp.zo.o: żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te może Pani/Pan wykonać, gdy:
10. W odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
11. W odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez WIND HUNTER Sp.zo.o; cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych, na której opiera się przetwarzanie danych przez WIND HUNTER; zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Pani/Pana dane były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
12. W odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Pani/Pana dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał/a, aby zostały usunięte; dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
13. W sprawie realizacji praw można kontaktować się przedstawicielem administratora danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt 2 powyżej;
14. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że administrator danych (WIND HUNTER Sp.zo.o) naruszył przepisy o ochronie danych osobowych;
15. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
16. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Oświadczenie oraz kartę należy pobrać, wydrukować, podpisać oraz dostarczyć wraz z uczestnikiem w dniu rozpoczęcia obozu żeglarskiego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wariant obozu

Call Now Button