RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest MARITIME MASTER SEBASTIAN JUZELUK z siedzibą w Gdańsku (80-134) przy ul. Seweryna Goszczyńskiego 22/17, REGON 527922102 oraz NIP 5833502596;
 2. z przedstawicielem administratora danych można się skontaktować poprzez e-mail: sebastian@wind-hunter.pl oraz pod numerem tel.:+48 666 510 469;
 3. dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie, jaki obejmuje dobrowolnie wyrażona zgoda;
 4. podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie wycofana w zakresie i celu, w jakim została wyrażona, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne do realizacji celów w niej wymienionych;
 2. dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie;
 3. odbiorcą danych osobowych jest administrator oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 4. przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku do MARITIME MASTERS SEBASTIAN JUZELUK: żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te może Pani/Pan wykonać, gdy:
  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez MARITIME MASTERS SEBASTIAN JUZELUK; cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych, na której opiera się przetwarzanie danych przez MARITIME MASTERS SEBASTIAN JUZELUK; zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Pani/Pana dane były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Pani/Pana dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał/a, aby zostały usunięte; dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

W sprawie realizacji praw można kontaktować się przedstawicielem administratora danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt 2 powyżej;

 1. osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że administrator danych (MARITIME MASTERS SEBASTIAN JUZELUK) naruszył przepisy o ochronie danych osobowych;
 2. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 3. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Logo Wind Hunter

 

 

Call Now Button