ZGŁOSZENIE NA KURS WIND HUNTER

Uwaga! Przed zgłoszeniem udziału Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Warunkami Uczestnictwa oraz Regulaminem Kursu WIND HUNTER.

 

Warunki Uczestnictwa

Warunki Uczestnictwa w Kursach WIND HUNTER

I. ZAWARCIE UMOWY

 1. Organizatorem kursów żeglarskich i motorowodnych WIND HUNTER („Kurs”) jest Maritime Masters Sebastian Juzeluk („Organizator”) z siedzibą w Gdańsku, ul. Seweryna Goszczyńskiego 22/17, 80-134 Gdańsk , REGON 527922102, NIP 583-350-25-96.
 2. Przed zgłoszeniem udziału w Kursie, pełnoletni Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny (w przypadku Uczestnika niepełnoletniego, wymagane jest oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział w szkoleniu) jest zobowiązany zapoznać się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa oraz Regulaminem Kursów WIND HUNTER, stanowiącymi łącznie Umowę o uczestnictwo w Kursie WIND HUNTER („Umowa”).
 3. Wypełnienie formularza Zgłoszenie na kurs dostępnego na stronie internetowej wind-hunter.pl („Formularz Zgłoszeniowy”) stanowi wraz z Warunkami Uczestnictwa oraz Regulaminu Kursów WIND HUNTER zawarcie Umowy pomiędzy Organizatorem, a uczestnikiem Kursu („Uczestnik”), a także jest równoznaczne z akceptacją Warunków Uczestnictwa oraz Regulaminu Kursów WIND HUNTER.
 4. Po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego Uczestnik otrzymuje mailem potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na kurs („Potwierdzenie Zgłoszenia”).
 5. Po otrzymaniu Potwierdzenia Zgłoszenia, Uczestnik jest zobowiązany do dokonania wpłaty zgodnie z warunkami płatności określonymi w pkt. III poniżej.
 6. Otrzymanie przez Organizatora wpłaty I części należności zgodnie z warunkami płatności określonymi w pkt. III powoduje umieszczenie Uczestnika na liście uczestników Kursu.

II. WARUNKI OGÓLNE

 1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie przez Organizatora kursu szkoleniowego na odpowiedni stopień żeglarski, w terminie wskazanym przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu w przypadku gdy liczba uczestników szkolenia nie osiągnie minimum osób. W takim przypadku Strony uzgodnią w formie telefonicznej, bądź e-mailowej sposób dalszego postępowania, czyli zmianę terminu (bezpłatnie), bądź zwrot środków.
 3. Zmiana terminu nie wymaga wypełniania kolejnego Formularza Zgłoszeniowego.
 4. Zakwaterowanie, wyżywienie oraz transport do miejsca, w którym odbywa się Kurs nie stanowią przedmiotu niniejszej Umowy i Uczestnik zapewnia je we własnym zakresie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu realizacji zajęć w związku z pojawieniem się nowych obostrzeń dot. pandemii COVID-19. O wszystkich zmianach uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail.

III. OPŁATY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Całkowita należność za Kurs:
  a) w przypadku kursów Żeglarz Jachtowy – kurs weekendowy należność wynosi 1700PLN // Intensywny / wieczorowy należność wynosi 1300,00 PLN
  b) w przypadku kursu Żeglarz Jachtowy – kurs dopasowany wynosi odpowiednio: 

   

  Ilość osób Ilość godzin  Cena/osobę
  1 28 2200 PLN
  2 40 1800 PLN
  3 48 1500 PLN
  4 48 1300 PLN
  5 52 1150 PLN

Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty należności, przelewem na rachunek bankowy Organizatora nr.
59 1140 2004 0000 3402 8465 6954 w następujących terminach:
I część należności, tj. 700,00 zł – do 7 dni od zawarcia Umowy (wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego) W razie pytań odnośnie innej kwoty I części należności, prosimy o kontakt z naszym biurem.

II część należności przelewem – najpóźniej w dniu rozpoczęcia Kursu (prosimy o dostarczenie potwierdzenia przelewu w dniu rozpoczęcia kursu lub przesłanie go mailem na adres biuro@wind-hunter.pl)

Tytuł przelewu powinien zawierać dane, które pozwolą jednoznacznie określić, kogo i czego dotyczy wpłata (tj. imię i nazwisko Uczestnika; rodzaj oraz termin Kursu).

 1. W przypadku płatności przelewem, za dzień zapłaty uważa się wpływ środków na ww. rachunek bankowy.
 2. Brak zapłaty w terminach wskazanych w pkt. III.2 jest równoznaczny ze skreśleniem Uczestnika z listy Kursu na zasadzie rezygnacji z winy Uczestnika.
 3. Opłaty związane z rezygnacją Uczestnika z udziału w Kursie określono w pkt. V.
 4. W przypadku odwołania Kursu z powodu braku minimalnej liczby uczestników, wpłacone przez Uczestnika środki zwracane są w całości, w terminie maksymalnie 14 dni licząc od dnia uzgodnienia formy ich zwrotu.
 5. Za zmianę terminu Kursu przez Uczestnika w okresie 7 dni przed jego rozpoczęciem Organizator pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt zł 00/100). Wpłaty należy dokonać na wyżej wskazany rachunek bankowy.
 6. Organizator może odstąpić od pobierania wyżej określonej opłaty manipulacyjnej pod warunkiem zapewnienia przez Uczestnika osoby, która zajmie jego miejsce. Osoba zajmująca miejsce Uczestnika jest zobowiązana do podania w Formularzu Zgłoszeniowym informacji o osobie, której miejsce zajmuje.
 7. Niewykorzystanie przez Uczestnika, z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za Kurs lub żądania zwrotu należności.

IV. OŚWIADCZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator oświadcza, że:
  a) posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do należytego przeprowadzenia szkolenia objętego przedmiotem Umowy;

  b) zapewni kompetentną, doświadczoną kadrę szkoleniową z odpowiednimi uprawnieniami, zdolną do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy;
  c) zapewni miejsce niezbędne do przeprowadzenia części teoretycznej szkolenia oraz odpowiednio – jacht szkoleniowy w przypadku kursów żeglarskich lub szkoleniową łódź motorową w przypadku kursów motorowodnych – spełniające wymogi egzaminacyjne;
  d) dołoży wszelkich starań aby rzetelnie przygotować Uczestnika do zdania egzaminu oraz uzyskania odpowiednio stopnia Żeglarza Jachtowego, Jachtowego Sternika Morskiego lub Sternika Motorowodnego zgodnie ze standardami MSiT;
 2. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że jest ono spowodowane wyłącznie:
  a) działaniem lub zaniechaniem Uczestnika;
  b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług stanowiących przedmiot Umowy;
  c) jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć;
  d) siłą wyższą.
 3. Organizator nie ma wpływu na warunki pogodowe, jakie wystąpią w terminie realizacji Kursu. Uczestnik przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje fakt, że ze względu na warunki pogodowe program szkolenia jest realizowany przy różnym natężeniu wiatru (wyjścia na wodę odbywają się w warunkach do 5 B, w przypadku bardziej intensywnego wiatru Kierownik Szkolenia decyduje o innych możliwych formach realizacji szkolenia), różnym natężeniu nasłonecznienia, w różnych temperaturach powietrza, podczas umiarkowanych opadów atmosferycznych etc. Brak możliwości wyjścia na wodę wynikający z trudnych warunków atmosferycznych nie uprawnia Uczestnika do zwrotu opłaty za szkolenie ani nie uprawnia Uczestnika do nieodpłatnego uczestnictwa w zajęciach w innym terminie.
 4. Uczestnik oświadcza, że:
  a) dane podane w Formularzu Zgłoszeniowym są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym;
  b) przed zawarciem niniejszej Umowy zapoznał się z Regulaminem Kursu WIND HUNTER i bezwzględnie zobowiązuje się do stosowania postanowień w nim zawartych, zwłaszcza w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz zachowania szeroko pojętej trzeźwości w czasie zajęć.
 5. Uczestnik odpowiada materialnie za szkody powstałe z jego winy, zwłaszcza powstałe wskutek nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, po spożyciu alkoholu lub/i zażyciu środków odurzających, a także za szkody powstałe z umyślnego działania.

 V. REZYGNACJA

 1. Rezygnacja z udziału w Kursie może nastąpić wyłącznie w formie elektronicznej – poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@wind-hunter.pl.
 2. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w Kursie lub jeżeli nie rozpocznie Kursu z powodów niezależnych od Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo zachowania wpłaty I części należności w przypadku kursów żeglarskich oraz 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt zł 00/100) w przypadku kursów motorowodnych z tytułu częściowego wykonania Umowy (tj. pokrycie kosztów poniesionych w związku z dokonanymi przygotowaniami do zorganizowania Kursu, w tym obsługa administracyjna).
 3. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z Kursu bez ponoszenia kosztów jedynie w przypadku, gdy wskaże osobę, która zajmie jego miejsce oraz przejmie obowiązki wynikające z tej Umowy.
 4. Osoba zajmująca miejsce Uczestnika jest zobowiązana do podania w Formularzu Zgłoszeniowym informacji o osobie, której miejsce zajmuje.
 5. W przypadku opisanym w pkt. V.4 zwrot wpłaconych przez Uczestnika kwot nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od wpływu na rachunek bankowy Organizatora zapłaty za udział w Kursie osoby zajmującej miejsce Uczestnika.
 6. Uczestnik będąc konsumentem ma prawo zwrotu towaru lub usługi zakupionych przez Internet – tzw. prawo do odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej przez Internet reguluje Ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r., która implementuje Dyrektywę UE 2011/83. Uczestnik może zatem zrezygnować z zakupu w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wyjątek stanowią sytuacje gdy Uczestnik zapisuje się na kurs rozpoczynający się przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. Uczestnik zawierając umowę potwierdza niniejszym, że został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz o tym, że przychodząc na kurs i korzystając z zajęć szkoleniowych przed upływem ww. 14 dni Uczestnik dobrowolnie rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Klauzuli Informacyjnej dostępnej na stronie wind-hunter.pl, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
 2. Uczestnik oświadcza, że dane osobowe podane w Formularzu Zgłoszeniowym, który wraz z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa oraz Regulaminem Kursu WIND HUNTER stanowi „Umowę o uczestnictwo w Kursie WIND HUNTER ”, są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu zawarcia oraz realizacji ww. Umowy.
 3. Uczestnik oświadcza również, że ma świadomość, iż podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne oraz że zgoda może być cofnięta w każdym czasie, jednak brak ich podania lub brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie zgody skutkują brakiem możliwości realizacji celów wymienionych w pkt.VI.2.

 VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
 2. Spory zaistniałe w wyniku wykonania Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia, przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
Regulamin Kursu WIND HUNTER

Regulamin Kursu WIND HUNTER

Regulamin Kursu WIND HUNTER („Regulamin”) dotyczy każdego kursu żeglarskiego oraz motorowodnego organizowanego przez WIND HUNTER („Kurs”).

 1. Organizatorem kursu WIND HUNTER („Organizator”) jest Maritime Masters Sebastian Juzeluk
 2. Uczestnik kursu („Uczestnik”) ma prawo brać udział w zorganizowanych zajęciach żeglarskich oraz korzystać ze sprzętu przeznaczonego do nauki na kursie pod opieką instruktora.
 3. Uczestnik ma prawo do korzystania z dodatkowych pomocy naukowych firmy.
 4. Maksymalna ilość osób na jachcie na Kursach weekendowych to 5 osób oraz instruktor.
 5. Maksymalna ilość osób na jachcie na Kursach wieczorowych to 4 osoby oraz instruktor.
 6. Maksymalna ilość osób na jachcie na Kursach intensywnych to 4 osoby oraz instruktor.
 7. Kursy przeprowadzane są na jachtach typu Raptor 27 lub Tango 730 lub Focus 650 lub Omega lub Weekend 450 oraz innych jachtach pełnomorskich w przypadku kursów na stopień Jachtowego Sternika Morskiego
 8. Organizator nie zapewnia wyżywienia ani dojazdu na i z miejsca Kursu.
 9. W każdym dniu Kursu trwającym 8 godzin lub dłużej, zależnie od ostatecznej decyzji instruktora, przewidziano min. 15 minutową przerwę na “drugie śniadanie”. Możliwe są też przerwy techniczne wynikające z ewentualnych bieżących potrzeb lub warunków pogodowych. O przerwach tych decyduje instruktor.
 10. Uczestnik zobowiązany jest do użytkowania przekazanego do jego dyspozycji sprzętu rekreacyjno-sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu i utrzymania porządku na jachtach oraz na terenie miejsca, w którym Kurs jest realizowany. Dotyczy to również klaru portowego.
 11. Uczestnik jest zobowiązany w trakcie całego Kursu podporządkować się poleceniom instruktorów w zakresie sportów wodnych, nauki żeglarstwa, obyczajów żeglarskich, jak i zasad zachowania bezpieczeństwa na wodzie i w portach, czyli na przykład w przypadku polecenia założenia kamizelek ratunkowych.
 12. Uczestnik jest również zobowiązany do przestrzegania regulaminów przystani i portów, w których się znajduje.
 13. Podczas Kursu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających oraz zakaz przebywania pod wpływem tych środków na terenie przystani i na jachtach. W przypadku podejrzenia, że uczestnik jest pod wpływem takich środków, instruktor ma prawo odmówić dopuszczenia uczestnika do udziału w zajęciach oraz powiadomić o tym fakcie władze ośrodka.
 14. Poważne naruszenie zasad, a w szczególności umyślne sprowadzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników grozi wydaleniem z pojedynczych zajęć, a w przypadkach szczególnych z całego kursu bez zwrotu kosztów za niewykorzystane zajęcia.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, dokumenty, pieniądze oraz inne rzeczy zagubione lub uszkodzone podczas trwania Kursu.
 16. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie Kursu Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
 17. Uczestnik ma prawo do “odrobienia” nieobecności na zajęciach po konsultacji z biurem i za zgodą Kierownika Szkolenia, tylko gdy na innym kursie pozostały wolne miejsca. Odrabianie nieobecności na takich warunkach nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą.
 18. W przypadku potrzeby odrobienia nieobecności w innych godzinach i w innych dniach niż regularne kursy WIND HUNTER (dostępne na stronie wind-hunter.pl) lub gdy brak jest wolnych miejsc na innych Kursach, konieczne jest uiszczenie dodatkowej opłaty za takie zajęcia.
 19. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy prawa, przepisy lokalne, później dobrej praktyki żeglarskiej i na końcu etykiety oraz zwyczajów żeglarskich.
 20. Kierownik Kursu jest osobą wyznaczoną przez Organizatora do sprawowania kontroli nad przebiegiem każdego Kursu oraz planowania zajęć w zależności od warunków atmosferycznych, prawnych oraz możliwości, liczebności i kondycji załóg.
 21. Kierownik Kursu, instruktor ani WIND HUNTER nie ponoszą odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu wynikające z nieprawidłowego ubioru podczas zajęć, nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa na jachcie lub w porcie lub z ich zaniechania.

Wybierz rodzaj kursu

Oświadczenia:

Zobacz jak przetwarzamy Twoje dane osobowe TUTAJ

Call Now Button