Patent żeglarski

patent żeglarski

PATENT ŻEGLARSKI Z WIND HUNTER

Do każdego kursu na patent żeglarski bardzo się przykładamy. WIND HUNTER to nie tylko firma szkoleniowa i turystyczna, to przede wszystkim ludzie, dla których sporty wodne to ogromna pasja, a nie tylko praca.

 

DLACZEGO KURS Z WIND HUNTER?

 • Realizujemy program szkolenia zgodnie z wytycznymi PZŻ. Zdarza się jednak, że wykraczamy poza ramowy program szkolenia – jeśli oczywiście uczestnicy są na to gotowi 🙂
 • Z nami przygotujesz się nie tylko do egzaminu na patent żeglarza jachtowego, ale przede wszystkim do bezpiecznego żeglowania.
 • Zostaniesz aktywnym załogantem i sternikiem, bo przekażemy Ci wiedzę i wyposażymy w umiejętności przydatne zarówno podczas wakacji pod żaglami na Mazurach czy Kaszubach, jak i podczas rejsu w Chorwacji lub Grecji.
 • Po szkoleniu nie zostawimy Cię bez „opieki”. Organizujemy dedykowane naszym absolwentom rejsy, regaty i pływania weekendowe podczas których będziesz mógł kontynuować przygodę z żeglarstwem, jednocześnie nadal szlifując swoje umiejętności pod naszym okiem.

PROGRAM SZKOLENIA

Kliknij i przeczytaj!

SZKOLENIE NA PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO

Osoba odbywająca szkolenie na patent żeglarza jachtowego powinna opanować wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie jachtu żaglowego w zakresie uzyskiwanych uprawnień.

1. Wiedza teoretyczna:

1. Przepisy.
1.1 Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej:

 • wybrane definicje,

 • zasady ruch żeglugowego,

 • sygnalizacja wzrokowa i dźwiękowa statków,

 • sygnały wzywania pomocy,

 • znaki żeglugowe,

 • uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych,

 • dokumenty jachtu żaglowego,

 • ogólne przepisy bezpieczeństwa,

 • wypadki i awarie – zasady postępowania,

 • przepisy lokalne.

2 Elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich oraz przepisy portowe.
1.3 Etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie, etykieta flagowa.
1.4 Podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.

2. Wiadomości o śródlądowych jachtach żaglowych:
2.1 Rodzaje jachtów śródlądowych, podział ze względu na budowę, osprzęt i eksploatację.
2.2 Nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu śródlądowego i jego osprzętu.
2.3 Zasady obsługi silnika jachtowego.
2.4 Zasady obsługi instalacji jachtowych: paliwowej, gazowej, elektrycznej, wodnej.
2.5 Wyposażenie jachtu niezbędne do bezpiecznej żeglugi: ratownicze, przeciwpożarowe, medyczne.

3. Teoria żeglowania.
3.1 Wiatr rzeczywisty i pozorny.
3.2 Kursy jachtu względem wiatru.
3.3 Działanie steru i miecza.
3.4 Siły działające na jacht będący w ruchu.
3.5 Stateczność jachtu.
3.6 Praca żagli.
3.7 Nawietrzność i zawietrzność jachtu.

4. Zasady manewrowania śródlądowym jachtem żaglowym pod żaglami i na silniku.
4.1 Manewry pod żaglami.
4.2 Manewry na silniku.
4.3 Cumowanie i kotwiczenie.
4.4 Kierowanie załogą, komendy żeglarskie.
4.5 Umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu.
4.6 Żeglowanie w trudnych warunkach pogodowych.
4.7 Żegluga na rzece.

5. Locja.
5.1 Śródlądowy szlak żeglugowy:

 • informacje o korycie rzeki,

 • oznakowanie szlaku żeglugowego,

 • elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych – śluza, jaz,

 • informacje o popularnych polskich szlakach żeglugowych.

5.2 Elementarne wiadomości o nawigacyjnym oznakowaniu wód morskich oraz zaplanowanie krótkiej żeglugi po wodach morskich.

6. Ratownictwo.
6.1 Bezpieczeństwo żeglugi i ratownictwo w żegludze śródlądowej:

 • osobiste środki wypornościowe, rodzaje i sposoby posługiwania się nimi,

 • inne środki bezpieczeństwa na jachcie śródlądowym,

 • przygotowanie jachtu i załogi do żeglugi w trudnych warunkach pogodowych,

 • zasady zachowania się po wywrotce jachtu,

 • zasady postępowania podczas alarmu „człowiek za burtą”,

 • wiadomości o służbach ratowniczych na wodach śródlądowych,

 • podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie,

 • zasady działań ratowniczych w trudnych warunkach pogodowych.

6.2 Podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich:

 • Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa /SAR/, Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne,

 • ratownictwo brzegowe: brzegowe stacje ratownictwa, stacje ratownictwa morskiego,

 • sygnałowe środki ratownicze.

7. Meteorologia.
7.1 Podstawowe wiadomości o wiatrach – znajomość skali Beauforta.
7.2 Podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych.
7.3 Niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne, ich oznaki i sposób postępowania.
7.4 Znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych i prognoz pogody.
7.5 Umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.

2. Umiejętności praktyczne:

1. Umiejętność wykonywania następujących czynności i zasady bezpieczeństwa ich wykonywania:

 •  użytkowanie środków ratunkowych,

 • poruszanie się po jachcie,

 • obsługa żagli,

 • obsługa szotów,

 • refowanie żagli,

 • obsługa miecza,

 • obsługa urządzenia sterowego,

 • obsługa silnika przyczepnego lub stacjonarnego,

 • obsługa cum, praca cumami,

 • obsługa odbijaczy,

 • umiejętność pagajowania,

 • użytkowanie bosaka i pychu,

 • umiejętność balastowania,

 • obsługa kotwicy,

 • obsługa podstawowych instalacji na jachcie: paliwowej, wodnej, elektrycznej, gazowej,

 • taklowanie jachtu, klar jachtu,

 • przygotowanie jachtu do wypłynięcia, sprawdzenia stanu technicznego jachtu żaglowego i jego wyposażenia z uwagi na bezpieczeństwo żeglugi,

 • przygotowanie jachtu do żeglugi w trudnych warunkach pogodowych,

 • poprawny dobór ożaglowania,

 • regulacja powierzchni ożaglowania,

 • trzymanie kursu,

 • regulacja prędkości pod żaglami i na silniku,

 • nadawanie prędkości początkowej /bieg do przodu, bieg wsteczny/,

 • hamowanie przy pomocy kotwicy,

 • cumowanie jachtu,

 • obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami,

 • kotwiczenie jachtu na otwartym akwenie i przy brzegu.

2. Umiejętność wykonania następujących manewrów:
2.1 Manewry pod żaglami:

 •  zmiana kursu /odpadanie, ostrzenie/,

 • zacieśniona cyrkulacja,

 • zwrot przez sztag,

 • zwrot przez rufę,

 • stawanie w dryf,

 • alarm „człowiek za burtą”,

 • stawanie na kotwicy,

 • zejście z kotwicy,

 • odejście od nabrzeża,

 • dojście do nabrzeża,

2.2 Manewry na silniku:

 • – zmiana kursu,

 • zacieśniona cyrkulacja,

 • odejście od nabrzeża,

 • dojście do nabrzeża,

 • alarm „człowiek za burtą”

 • dojście do boi,

 • odejście od boi,

 • stawanie na kotwicy,

 • zejście z kotwicy,

 • holowanie pojedynczego jachtu.

2.3. Prace bosmańskie:

 • umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich: prosty, ratowniczy (dwa sposoby), knagowy, ósemkowy, refowy, szotowy, flagowy, rożkowy, sztyk, wyblinka, cumowy żeglarski, buchta,

 • podstawowe naprawy osprzętu i instalacji jachtowych.

3. Normy i zalecenia:

1. Szkolenie praktyczne pod żaglami i na silniku powinno odbywać się na śródlądowym jachcie kabinowym typu slup o długości kadłuba ponad 5,5 m, wyposażonym w silnik. Zaleca się, aby długość kadłuba jachtu była w zakresie od 6 do 8 m. Dopuszcza się wykorzystanie dodatkowo w szkoleniu pod żaglami otwarto pokładowy jacht mieczowy typu slup.
2. Uwzględniając różne formy organizacji szkolenia praktycznego, ustala się, że łączny czas szkolenia pojedynczej osoby za sterem jachtu nie może być krótszy niż 15 godzin.
3. Podczas szkolenia praktycznego wszystkie osoby mają mieć założone kamizelki ratunkowe zgodne z obowiązującymi normami.
4. Szkolenie praktyczne powinno odbywać się przy sile wiatru 1-4°B. Szkolenie przy sile wiatru 5°B powinno zawiera ć tylko elementy nauki żeglowania w trudnych warunkach pogodowych.
5. Nabrzeże lub pomost wykorzystywany do szkolenia praktycznego powinien być o długości co najmniej 10 m, wyposażony w poprawne urządzenia cumownicze. Głębokość wody przy pomoście powinna pozwalać bez zakłóceń wykonywać szkoleniowe manewry. Nabrzeże lub pomost powinien spełniać wszystkie warunki bezpiecznego przebywania na nim osób odbywających szkolenie.
6. Akwen szkoleniowy powinien pozwalać bez zakłóceń prowadzić szkolenie praktyczne oraz prowadzenie pełnej obserwacji szkolenia. Na akwenie szkoleniowym powinna być umieszczona co najmniej jedna boja manewrowa.
7. Podczas szkolenia powinna być przygotowana do natychmiastowego użycia motorówka ratownicza.
8. Podczas szkolenia praktycznego powinna być prowadzona ciągła obserwacja akwenu szkoleniowego.

DO CZEGO UPRAWNIA PATENT ŻEGLARSKI?

Kliknij i przeczytaj!

Osoba posiadająca patent żeglarski jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:

 1. prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
  Jacht żaglowy: Jednostka służąca do uprawiania sportu lub rekreacji, której głównym napędem są żagle. Możemy pływać na jednostkach na których silnik nie jest głównym napędem po wszystkich wodach śródlądowych. Możemy pływać też na jednostkach żaglowych bez żadnego silnika! Wszystkie wody śródlądowe otworem stoją przed nami: Mazury, Kaszuby, Pętla Żuławska i wiele innych … a również wszystkie inne zbiorniki wodne – płynące i stojące w obrębie śródlądzia, a więc te nie zaliczane do wód morskich.
 2. prowadzenie  jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
  Długość kadłuba – długość jachtu wraz z najbardziej wystającymi z niego stałymi elementami (bukszpryty, wystrzały). Morskie wody wewnętrzne i zewnętrzne różnią się nieco od siebie, ale nas to w zasadzie nie dotyczy, bo na każdej wodzie morskiej możemy żeglować w strefie do 2 mil morskich od brzegu (mila morska: 1852,5 m), a żeglując po portach i rzekach takich jak Martwa Wisła zaliczających się do morskich wód wewnętrznych nigdy tej granicy nie przekraczamy. Pora dzienna: od wschodu do zachodu słońca, a więc na wyżej wspomnianych wodach morskich, po zachodzie słońca żeglować nam już nie wolno, co jest bardzo logiczne, bo w programie szkolenia na żeglarza jachtowego nie przewidziano dużego zakresu wiedzy o oświetleniach nawigacyjnych statków oraz światłach brzegowych, co oznacza, że w nocy możemy doprowadzić do groźnej sytuacji z braku wiedzy, tym bardziej w strefie brzegowej, gdzie ruch zawsze jest bardziej nasilony niż na otwartym morzu. 

 


PATENT ŻEGLARSKI TO JEDNAK NIE TYLKO UPRAWNIENIA…

Oprócz uprawnień zdobywasz mnóstwo ciekawej wiedzy, przydatnej w różnych momentach życia. Meteorologia? Teoria żeglowania? Siły ciągu i przechylające? Środki ciężkości jachtów? Węzły? Długo można by wymieniać, ale najważniejsze czego się nauczysz to prowadzić jacht żaglowy bezpiecznie, a przy tym czerpać z tego maksimum przyjemności!

I jest jeszcze coś 🙂 Wraz z uzyskaniem patentu żeglarskiego wkraczasz do świata żeglarstwa i dołączasz do grona żeglarzy.
Poznasz ludzi, którzy być może różnią się w wielu kwestiach, ale łączy ich szacunek do potęgi i piękna natury. Ludzi, którzy po prostu kochają wodę! Co równie ważne – ta grupa społeczna wykracza daleko poza granice jednego państwa.
Żeglarz może mieć polskie, holenderskie, amerykańskie czy jeszcze inne obywatelstwo, ale

każdy żeglarz, który choć raz przywitał dzień na pełnym morzu,
jest przede wszystkim obywatelem świata.

Zrób pierwszy krok do uzyskania patentu żeglarskiego Zapisz się na nasz kurs żeglarski 🙂 Zapraszamy!

 

KONTAKT

+48 889 651 238

+48 666 510 469
poniedziałek - piątek: 8:00 - 18:00
Poza tymi godzinami też zdarza nam się odbierać również w weekendy 😉
@ - całodobowo!

biuro@wind-hunter.pl

Logo Wind Hunter

Jak przetwarzamy Twoje dane? czytaj tutaj.

Call Now Button